TLC Standards
      
Products List (Parent drug: CHALKONE)
beta-Phenylchalkone
CAS No. 849-01-4
C21H16O M.W. 284.36
C-231001
beta-Phenylchalkone